SmartBanking SK SmartBanking SK
Rated 4.0/5 based on 3953 customer reviews
USD0.0
Product description: Aplikácia je podporovaná pre telefóny a tablety s OS Android 4+Zabezpečená časť je určená pre klientov ČSOB, so službou Internetbanking 24 a ponúka prístup k produktom a službám elektronického bankovníctva.Pre aktivovanie zabezpečenej časti je potrebné Vaše identifikačné číslo a PIN (zhodné s Internetbankingom). Po ich vložení do aplikácie Vám banka zašle na dohodnuté mobilné číslo aktivačný kľúč, resp. si ho vygenerujete prostredníctvom Tokena. Aktivačný kľúč do aplikácie zadávate iba pri prvom prihlásení. Pri ďalších prihláseniach do zabezpečenej časti je potrebný už iba Váš PIN. Ten je možné kedykoľvek zmeniť cez ČSOB Internetbanking 24. Zmenu PINu odporúčame vykonať okamžite po aktivovaní služieb elektronického bankovníctva a potom aspoň raz za rok.V prípade potreby je možné aplikáciu deaktivovať, alebo zmeniť niektoré jej parametre v ponuke Nastavenia.Ďalšie funkcie vo verejnej časti, sú dostupné pre každého aj bez prihlásenia, vrátane používateľov, ktorí nie sú klientami ČSOB.Pre zachovanie vysokej miery bezpečnosti, požaduje aplikácia oprávnenie využívať niektoré funkcie a senzory klientovho zariadenia. Oprávnenia sú určené výhradne na technickú komunikáciu aplikácie s bankovým systémom, bez využitia a prístupu k súkromným údajom klienta. Aplikácia žiadnym spôsobom nevyužíva a nespravuje telefónne hovory a kontakty. Využitím technickej komunikácie v aplikácii nevznikajú používateľovi žiadne dodatočné náklady ani poplatky.Bez poskytnutia niektorých oprávnení nie je možné aplikáciu používať.Viac informácií nájdete po nainštalovaní aplikácie v sekcii „O aplikácii“. Zároveň Vám je k dispozícii Helpdesk ČSOB na adrese helpdeskeb@csob.sk alebo na telefónnom čísle 0850 111 777, zo zahraničia +421 259 668 844. The application is supported for phones and tablets with OS Android 4+The secure part is for clients CSOB Internetbanking 24 with the service and provides access to products and services of electronic banking.To activate a secure section requires your ID and PIN (matching Internetbankingom). After inputting them into the application sent to your bank agreed mobile number activation key, respectively. You can be generated using the tokens. Activation key to enter the application only for the first login.On subsequent logins secure part is needed only has your PIN. That can be changed at any time via ČSOB Internetbanking 24. PIN change is recommended to perform immediately after activation of electronic banking services, and then at least once a year.If necessary, the application can disable or change some of the parameters in the Settings menu.Other functions in the public section, are available to everyone without logging, including users who are not clients of ČSOB.For maintaining a high level of security requested by the application permission to use some functions of the client devices and sensors. Authorizations are intended exclusively for technical communication applications with the banking system, without the use of and access to private data of clients. Aplikácia not used in any way and a wrong phone calls and contacts. Use of technical communication in the application user does not create any additional costs or fees.Without providing some licenses You can not use the application.See the app is installed in the "About". At the same time it is available at ČSOB Helpdesk helpdeskeb@csob.sk or by calling 0850 111 777, from abroad +421 259668844th
Fkqxmc7pot1jc65na7hdgwqbqctyovknrxomok yzswwd65sufqarmdijmagxzdpbcq=w300
by Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

SmartBanking SK app download

SmartBanking SK

SmartBanking SK app description

Aplikácia je podporovaná pre telefóny a tablety s OS Android 4+

Zabezpečená časť je určená pre klientov ČSOB, so službou Internetbanking 24 a ponúka prístup k produktom a službám elektronického bankovníctva.

Pre aktivovanie zabezpečenej časti je potrebné Vaše identifikačné číslo a PIN (zhodné s Internetbankingom). Po ich vložení do aplikácie Vám banka zašle na dohodnuté mobilné číslo aktivačný kľúč, resp. si ho vygenerujete prostredníctvom Tokena. Aktivačný kľúč do aplikácie zadávate iba pri prvom prihlásení.
Pri ďalších prihláseniach do zabezpečenej časti je potrebný už iba Váš PIN. Ten je možné kedykoľvek zmeniť cez ČSOB Internetbanking 24. Zmenu PINu odporúčame vykonať okamžite po aktivovaní služieb elektronického bankovníctva a potom aspoň raz za rok.
V prípade potreby je možné aplikáciu deaktivovať, alebo zmeniť niektoré jej parametre v ponuke Nastavenia.

Ďalšie funkcie vo verejnej časti, sú dostupné pre každého aj bez prihlásenia, vrátane používateľov, ktorí nie sú klientami ČSOB.

Pre zachovanie vysokej miery bezpečnosti, požaduje aplikácia oprávnenie využívať niektoré funkcie a senzory klientovho zariadenia. Oprávnenia sú určené výhradne na technickú komunikáciu aplikácie s bankovým systémom, bez využitia a prístupu k súkromným údajom klienta. Aplikácia žiadnym spôsobom nevyužíva a nespravuje telefónne hovory a kontakty. Využitím technickej komunikácie v aplikácii nevznikajú používateľovi žiadne dodatočné náklady ani poplatky.
Bez poskytnutia niektorých oprávnení nie je možné aplikáciu používať.

Viac informácií nájdete po nainštalovaní aplikácie v sekcii „O aplikácii“. Zároveň Vám je k dispozícii Helpdesk ČSOB na adrese helpdeskeb@csob.sk alebo na telefónnom čísle 0850 111 777, zo zahraničia +421 259 668 844.
The application is supported for phones and tablets with OS Android 4+

The secure part is for clients CSOB Internetbanking 24 with the service and provides access to products and services of electronic banking.

To activate a secure section requires your ID and PIN (matching Internetbankingom). After inputting them into the application sent to your bank agreed mobile number activation key, respectively. You can be generated using the tokens. Activation key to enter the application only for the first login.
On subsequent logins secure part is needed only has your PIN. That can be changed at any time via ČSOB Internetbanking 24. PIN change is recommended to perform immediately after activation of electronic banking services, and then at least once a year.
If necessary, the application can disable or change some of the parameters in the Settings menu.

Other functions in the public section, are available to everyone without logging, including users who are not clients of ČSOB.

For maintaining a high level of security requested by the application permission to use some functions of the client devices and sensors. Authorizations are intended exclusively for technical communication applications with the banking system, without the use of and access to private data of clients. Aplikácia not used in any way and a wrong phone calls and contacts. Use of technical communication in the application user does not create any additional costs or fees.
Without providing some licenses You can not use the application.

See the app is installed in the "About". At the same time it is available at ČSOB Helpdesk helpdeskeb@csob.sk or by calling 0850 111 777, from abroad +421 259668844th

Screenshots

Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone Screenshots of SmartBanking SK for iPhone

Highligths

Keep in mind

SmartBanking SK app review
4.00

based on 3.95 Thousand reviews

Excellent
70.250%
Good
17.379%
Average
4.958%
Poor
2.757%
Awful
4.655%

promoted apps

see also